friend

انشا درباره دوستی و دشمنی

پیامبر اکرم (ص) فرموده اند: المومن مراه المومن؛ مومن آینه مومن است. دو دوست نیز باید همچون آینه تمامی معایب و محاسن یکدیگر را به هم نشان دهند. به راستی دوست راستین نسبت به دوستش مانند آینه صاف و بی زنگار است که محاسن وعیوب او به طور برابر در آن دیده می شود؛ از این  رو دوست برای دوستش راهنمایی امین است که او را به آنچه خیر و خوبی حال و آینده او در آن است راهنمایی می کند. لذا از امیر مومنان (ع) روایت شده که فرموده است: همنشین آدمی نشانه دین اوست.

آینه عیب و حسن را بدون سر و صدا می گوید و فریاد نمی زند؛ دو دوست دو همفکر هم باید آبروی یکدیگر را حفظ کنند و با فریاد و بی آبرویی عیب یکدیگر را نریزند و بدون بی احترامی مسائل و مشکلات را به همدیگر بیان کنند. آینه اگر خرد و شکسته هم شود باز دست از صفات خود بر نمی دارد و به کارش ادامه می دهد.

دو دوست باید ارزششان را به صفات اخلاقی و ایمانی بدانند نه حال و شهرت و جاه و مقام و … دل ببندد و دچار حرص و طمع شوند و دو دوست باید یار و غمخوار یکدیگر باشند و در مشکلات و اشتباه دیگری یکدیگر را یاری رسانند و عیب جویی و غیبت هم را نکنند و  وقتی از هم دلخور می شوند کینه به دل راه ندهند و به خاطر سعایت کسی اخم نکنند و  یکدیگر را در هر حال و زمان بپذیرند.

دوستان کاملا شفاف و چیزی را از هم پنهان نمی کنند و در مقابل یکدیگر صادقانه و خالصانه ارتباط برقرار می کنند. آینه با هیچ کس تعارف و رودربایسی ندارد و همیشه به وظیفه اش عمل می کند. دو دوست شفیق باید همچون آینه باشند یعنی اگر با عصبانیت شکسته شدند دست از وظیفه دوستی و رفاقتشان برندارند و اگر خوبی همدیگر را می گویند قصد چاپلوسی نداشته باشند. آینه هرگز از کارش خسته و ملول نمی شود و دو دوست نباید از معایب و مشکلات یکدیگر خسته و درمانده شوند و آینه از بیان و تکرار معایب خسته نمی شود.

دوست باید از صفات اخلاقی خود بسیار مراقبت کنند تا مبادا آن صفات ارزنده را از دست بدهند و دچار آسیب جدی و جبران ناپذیر شوند. دو دوست باید شدیدا به یکدیگراحترام بگذارند چرا که این دوستیهای شفاف همچون آینه تا پایان عمر باقی می ماند. آینه معایب و محاسن را همان لحظه به آدمی می گوید و کاری با گذشته ندارد. دو دوست هم نباید حرفهای کهنه شده را زنده کنند و باعث کدورت و کینه دوباره شوند.

دو دوست نباید تحت هیچ شرایطی به یکدیگردروغ بگویند و نباید صداقت را از دست بدهند؛ هان طور که آینه هرگز به انسان دروغ نمی گوید و واقعیت را آن طور که هست بیان می کند و انسان همان طور که خود را هر روز در آینه می بیند تا از اوضاع خود باخبر شود. دو دوست همراه باید هر روز با هم ملاقات داشته باشند و در مقابل نقد و بررسی یکدیگر قرار بگیرند و از هم اطلاع داشته باشد.

امام صادق(ع) فرموده است: مسلمان برادر مسلمان و دیده بان و آینه و راهنمای اوست، به او خیانت نمی کند و او را فریب نمی دهد و به وی ستم نمی کند و به او دروغ نمی گوید و از او بدگویی نمی کند.

یک دوست خوب باید راهنما و آینه و همانند لباس تن برای دوستش باشد و از او محافظت و نگهبانی کند و اجازه ندهد کسی به دوستش صدمه بزند. آینه از احدی نمی ترسد و فقط به وظیفه اش عمل می کند. دو دوست هم نباید ترسی از یکدیگر داشته باشد و اگر معایبی از یکدیگر می بینند کتمان کنند. دو دوست نباید از یکدیگر توقعات و انتظارات بی جا داشته باشند و خالصانه و صمیمانه دراختیار یکدیگر باشند و اگر مشکلی در ظاهر و باطن دیگری بوجود آمد مطالب را به گونه ای بیان کنند که دیگری احساس نکند دوستش قصد تمسخر و یا تحقیر وی را دارد؛ همان طور که آینه وقتی عیبی را می بیند تمسخر نمی کند یا تحقیر نمی کند با اخلاص و صمیمیت کارش ار انجام می دهد.

آینه هم خوبی ها را نشان می دهد و هم بدیها را هرگاه میان دو دوست قرب روحی تام و هماهنگی قلبی کامل برقرار شود هر یک از آن دو الگو و نشان دهنده دیگری است و هر کدام در دیگری جلوه گر و نمایان است و غرایز و امیال وی در او جریان دارد؛ به طوری که مشاهده یکی موجب بی نیازی از مشاهده دیگری و روش و معتقدات یک نمایانگر طریقه و عقیده دیگر است.

پیامبر گرامی اسلام (ص) فرموده است: داستان مومن در دوستی و ترحم و مهربانی نسبت به یکدیگر داستان تن است که اگر عنصری از آن به درد آید دیگر اعضا دچار ناآرامی و بی خوابی و تب خواهند شد.

 

دوست مشمار آن که در نعمت زند
لاف یاری و برادر خواندگی

دوست آن دانم که گیرد دست دوست
در پریشان حالی و درماندگی

سعدی

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *