انشا درمورد عشق به امام خمینی

فال روزانه

عشق به امام خمینی

رهبر انقلاب اسلامی

سید روح‌الله مصطفوی ملقب به امام خمینی (ره)، فقیه، عارف، فیلسوف، مرجع تقلید، رهبر انقلاب اسلامی ایران و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بودند.

امام به اصل ولایت فقیه در جامعه اسلامی و در زمان غیبت امام معصوم(ع) اعتقاد داشتند و بنا براین اصل مبارزه با ظلم و تلاش برای برپایی نظام جمهوری اسلامی با حاكمیت ولی فقیه را از تكالیف مهم مسلمانان می دانستند.

برهمین اساس، ایشان نظام شاهنشاهی را نظام استبدادی دانسته و مبارزه علیه رژیم محمد رضا پهلوی، شاه ایران را آغاز كردند.

از سال ۱۳۴۰ ه. ش به بعد با تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی این مبارزه جدی شد و در سال ۱۳۴۲ ه. ش با دستگیری امام خمینی(ره) به قیام پانزده خرداد ۱۳۴۲ه.ش منجر شد.

مواضع سرسختانه امام خمینی(ره) علیه لایحه كاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳ه. ش سبب شد كه رژیم شاه امام را به تركیه و پس از آن به نجف تبعید كند.

تبعید امام خمینی(ره) نه تنها حركت انقلاب اسلامی را متوقف نكرد بلكه امام خمینی در تبعید نیز به روشنگری مردم نسبت به خیانت ها و جنایت های رژیم پرداخت و با اوج گیری اعتراضات در سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷ه. ش سرانجام در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید.

در پی این پیروزی امام خمینی(ره) مردم را دعوت به شركت در انتخابات نظام جمهوری اسلامی ایران كرد و با رای ۹۸ درصدی مردم نظام اسلامی را در ایران بنیان گذاشته شد.

امام خمیني (ره) هـدفها و آرمانها و هـر آنچه را كه مـي بایــست ابـلاغ كنـد، گفته بـود و در عمـل نیز تمام هستیش را بـراي تحقق این اهداف بـكار گرفته بـود.

اینك در آستـانه نیمه خرداد سال ۱۳۶۸ خود را آماده سفری ملكوتی مي كرد، چراكه ایشان تمام عمر با بركت خود را براي جلب رضاي خداوند صرف كرده بـود و قامتش جز در بـرابـر او، در مـقابل هیچ قدرتي خـم نشده و چشـمانش جز براي او گریه نكرده بـود.

سروده هاي عارفانه اش همه حاكي از درد فـراق و بیان عطـش لحظه وصال محبوب بـود.

و اینك ایـن لحظه شكـوهمنـد بـراي او و جانــكاه و تحمل ناپذیر بـراي پیروانـش، فـرا مـي رسید.

او خـود در وصیتنامه اش نـوشـته است: با دلي آرام و قلبـي مطمئن و روحي شاد و ضمیري امیدوار به فضل خدا از خدمت خـواهران و برادران مرخص و به سـوي جایگاه ابــدي سفر مي كنـم و به دعاي خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خداي رحمن و رحیـم مي خـواهـم كه عذرم را در كوتاهي خدمت و قصـور و تقصیر بپذیـرد و از مـلت امـیدوارم كه عذرم را در كـوتاهي ها و قصـور و تقصیـرها بـپذیـرنـد و بـا قــدرت و تصمیـم و اراده بــه پیش بروند.

شگفت آنكه امام خمینـي (ره)در یكـي از غزلیاتـش كه چنـد سال قبل از رحلت سروده است :

انتظار فرج از نیمه خرداد كشم سالها مي گذرد حادثه ها مي آید

ساعت ۲۰ / ۲۲ بعداز ظهر روز شنبه سیزدهـم خـرداد ماه سـال ۱۳۶۸ لحظه وصال بـود. قـلبـی از كار ایستاد كه میلیـونها قلـب را بـه نور خدا و معنـویت احـیا كرده بـود.

بــه وسیله دوربیني كه تـوسط دوستان امــام راحل در بیمارستان نصب شده بـود روزهاي بیماري و جریان عمل و لحظه لقاي حق ضبط شده است.

وقتي كه گوشه هایـي از حالات معنوي و آرامـش امام در ایـن ایـام از تلویزیون پخـش شـد غوغایي در دلها بر افكند كه وصف آن جــز با بودن در آن فضا ممكـن نیست. لبها دائمـا به ذكـر خـدا در حـركت بود.

در آخرین شب زندگي و در حالي كه چند عمل جراحي سخت و طولاني درسن ۸۷ سالگي تحمل كرده بود و در حالیكه چندیـن سرم به دستهاي مباركـش وصل بـود نافله شب مي خـواند و قـرآن تلاوت مـي كرد.

در ساعات آخر ، طمانینه و آرامشي ملكـوتـي داشـت و مـرتبا شـهادت بـه وحـدانیت خـدا و رسالت پیـامبـر اكرم (ص) را زمـزمه مـي كـرد و بـا چنیـن حــالتي بـود كه روحـش به ملكـوت اعلي پرواز كرد.

وقتي كه خبر رحلت امــام منتشر شـد ، گـویـي زلزله اي عظیـم رخ داده است ، بغضها تـركیـد و سرتاسر ایران و همـه كانـونهایـي كـه در جـهان بـا نام و پیام امام خمینـي آشـنا بـودنـد یــكپارچه گـریستند و بـر سر و سینه زدنـد.

هیچ قلـم و بیـانـي قـادر نیست ابعاد حـادثه را و امواج احساسات غیر قابل كنترل مردم را در آن روزها تـوصیف كند.

مـردم ایـران و مسلمانان انقلابي ، حق داشتـند این چنیـن ضجه كـنند و صحنه هایي پدید آورند كه در تاریخ نمونه اي بـدیـن حجم و عظـمت براي آن سراغ نداریـم. آنان كسـي را از دست داده بـودند كـه عـزت پـایمال شـده شان را بـاز گـردانده بود ، دست شاهان ستمگر ودستهاي غارتگران آمریكایي و غربـي را از سرزمین

شان كـوتاه كرده بود ، اسلام را احــیا، مسلمـیـن را عــزت و جمهـوري اسلامـي را بـر پـا كـرده بـود، رو در روي همـه قـدرتهاي جهـنمـي و شیـطانـي دنـیا ایستاده

و ۱۰ سال در بـرابـر صـدها تـوطئه برانـدازي و طـرح كـودتا و آشـوب و فتنه داخلـي و خارجـي مقاومت كرد و ۸ سـال دفـاعي را فـرمانـدهـي كرد كه در جبهه مقابلـش دشمنـي قـرار داشت كه آشكارا از سـوي هر دو قـدرت بزرگ شرق و غرب حمایت همه جانبه مـي شـد.

مردم، رهبر محبـوب و مرجع دینـي خـود و منادي اسلام راستیـن را از دست داده بـودند.

شایـد كسانـي كه قـادر به درك و هضـم ایـن مفاهیـم نیستنـد ، اگـر حالات مردم را در فیـلمهاي مـراسـم تشییع و خاكسپاري پیكر مطهر امام خمینـي(ره) مشاهده كنـنـد

و خـبر مرگ دهها تـن كه در مقابل سنگینـي ایـن حادثه تاب تحمـل نیـاورده و قـلبـشان از كار ایستـاده بـود را بشنـوند و پیكرهایي كه یكـي پـس از دیـگري از شـدت تـاثـر بیهوش شـده ،

بر روي دسـتها در امـواج جمعـیت به سـوي درمانگاهها روانه مي شـدند را در فیلمها و عكسها ببیننـد، در تفسیر ایـن واقعیتها درمانده شوند.

امـا آنـانكه عشـق را مـي شنـاسنـد و تجـربـه كـرده انـد، مشكلـي نـخواهند داشت. حقیقـتا مردم ایران عاشق امام خمیني بـودند و چـه شعار زیبا و گـویایي در سالگرد رحلتـش انتخاب كرده بـودند كه:عشق به خمینـي عشق به همه خوبیهاست.

روز چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ ، مجلس خبرگان رهبری تشكیل گردیـد و پـس از قرائت وصیتنامه امـام خمیني تـوسـط حضرت آیـه الله خامنه اي كه دو ساعت و نیـم طـول كشید ،

بحث و تبـادل نظر براي تعییـن جانشینـي امام خمینـي و رهبر انقلاب اسلامـي آغاز شد و پـس از چندیـن ساعت سـرانجام حضرت آیـه الله خامنه اي ( رئیـس جمهور وقت ) كه خود از شـاگـردان امـام خمینـي ـ سلام الله علیه ـ و از چهره هاي درخشـان انقلاب اسلامـي و از یـاوران قیـام ۱۵ خـرداد بـود و در تـمـام دوران نهضت امـام درهمـه فـراز و نشیبها در جـمع دیگـر یــاوران انـقلاب جـانبـازي كرده بود ،

به اتفاق آرا براي ایـن رسالـت خطیر بـرگـزیده شد. سالها بـود كه غـربیـها و عوامل تحت حمایتشان در داخل كشـور كه از شكست دادن امـام مایـوس شـده بـودند وعده زمان مرگ امـام را مي دادند.

اما هـوشمندي ملت ایران و انتخاب سریع و شایسته خـبرگان و حمایـت فـرزنـدان و پیـروان امـام همه امیدهاي ضـد انقلاب را بـر بـاد داد و نه تنها رحلت امـام پایان راه او نبـود بلكه در واقع عصر امام خمینـي در پهـنه اي وسیعـتر از گـذشـته آغاز شد. مگر اندیشه و خـوبي و معنویت و حقیقت مي میرد ؟

روز و شـب پانزدهـم خرداد ۶۸ میلونها نفر از مردم تهران و سـوگواراني كه از شهرها و روستاها آمـده بـودند ، در محل مصلاي بـزرگ تهـران اجتماع كردنـد تـا بـراي آخـریـن بـار با پیكر مطهر مـردي كه بـا قیـامش قـامت خمیـده ارزشها و كرامتها را در عصر سیاه ستـم استـوار كرده و در دنـیا نهـضتـي از خـدا خواهي و باز گشت به فطرت انساني آغاز كرده بود ، وداع كنند.

هیچ اثري از تشریـفات بـي روح مـرسـوم در مراسـم رسمي نبـود. همه چیز، بسیجي و مردمي وعاشقانه بـود. پیـكر پاك و سبز پوش امـام بـر بـالاي بـلنـدي و در حلـقه میلیـونها نفـر از جمعیت مـاتـم زده چـون نگیني مي درخشید.

هر كس به زبان خویـش با امامـش زمـزمه مي كرد و اشك مـي ریخت. سـرتاسـر اتـوبان و راههاي منتهي به مصلـي مملـو از جمیعت سیاهپوش بود.

پـرچمهاي عزا بـر در و دیـورا شهر آویخته و آواي قرآن از تمام مساجد و مراكـز و ادارات و مـنازل به گـوش مـي رسیـد. شـب كـه فـرا رسیـد هزاران شمع بیاد مشعلـي كه امـام افـروخـته است ،

در بـیابـان مصلـي و تپه هـاي اطـراف آن روشـن شـد. خـانـواده هـاي داغدار گرداگرد شمعـها نشسته و چشمانشان بر بلنداي نـورانـي دوخته شـده بود.

فریاد یا حسیـن بسیجیان كه احساس یتیمي مـي كـردنـد و بــر سـر و سینه مـي زدنـد فـضا را عـاشـورایـي كرده بـود. بـاور اینـكـه دیـگر صداي دلنشیـن امام خمینـي را در حسینیه جماران نخـواهند شنید ، طاقتـها را بـرده بـود. مـردم شـب را در كـنار پیـكـر امـام بـه صبـح رسانیدند.

در نخستین ساعت بامداد شانزدهم خــرداد ، میلیونها تـن به امامت آیه الله العظمـي گلپایگاني(ره) با چشماني اشكبار برپیكر امام نماز گزاردند.
همچنین بخوانید: انشا درمورد صلح جهانی

انبـوهي جمعیت و شكوه حماسه حضـور مـردم در روز ورود امام خمـیني به كشـور در ۱۲ بهمـن ۱۳۵۷ و تـكـرار گسـتـرده تـر ایـن حماسـه در مـراسـم تشییع پیكر امام ،

از شگفـتیهاي تـاریخ اسـت. خـبرگـزاریهاي رسمـي جهـانـي جمعیت استقبال كننده را در سال ۱۳۵۷ تا ۶ میلیـون نفر و جمعیت حاضـر در مــراسـم تشـییـع را تا ۹ میلیـون نفر تخمیـن زدند

و ایـن در حالي بـود كه طي دوران ۱۱ ساله حكومت امام خمیني به واسطه اتحـاد كشـورهای غربي و شرقي در دشمني با انقلاب و تحمیل جنگ ۸ ساله و صـدهـا تـوطـئه دیـگـر آنـان ، مردم ایـران سخـتیها و مشكلات فـراوانـي را تحـمـل كرده و عزیزان بي شماري را در ایـن راه از دست داده بـودند و طـبعا مـي بـایـست بـتدریج خسته و دلسرد شـده باشنـد امـا هرگز این چنیـن نشـد.

نسل پرورش یـافـته در مكتب الـهي امام خمیني به ایـن فرمـوده امام ایـمان كامـل داشـت كه :در جهـان حجـم تحمل زحمـتها و رنجها و فداكاریها و جان نثـاریها ومحرومیتها مناسب حجـم بـزرگي مقصـود

و ارزشمندي وعلـو رتـبـه آن است پـس از آنـكه مراسـم تـدفیـن به علت شـدت احسـاسات عـزاداران امـكان ادامـه نیافت ، طـي اطلاعیه هاي مـكرر از رادیـو اعلام شـد كـه مـردم بـه خانه هایشان بازگردند ، مراسـم به بعد مـوكـول شــده و زمــان آن بعـدا اعلام شد.

براي مسئولیـن تـردیـدي نـبـود كه هر چه زمان بگذرد صـدها هزار تـن از علاقه مندان دیگر امـام كـه از شهـرهاي دور راهـي تهران شده اند نیز بر جمعیت تشییع كننـده افـزوده خـواهـد شـد ،

ناگزیر در بعدازظهر همان روز مراسم تـدفـین بـا همان احساسات و بـه دشـواري انـجـام شـد كـه گـوشـه هـایـي از این مـراسـم بـوسـیـله خبرنگـاران بـه جهان مخابره شـد و بدین سان رحلت امام خمینـي نیز همچـون حیاتـش منـشأَ بیـداري و نهضتـي دوباره شـد و راه و یادش جاودانه گردید چرا كـه او حقیـقت بـود و حقیقت همیشه زنـده است و فناناپذیر.
همچنین بخوانید: مقاله درمورد امام خمینی

شما میتوانید انشاهای خود را به آدرس ایمیل enshasara.ir@gmail.com ارسال کنید تا با نام شما در سایت انشا سرا قرار بگیرد.

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *